ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 77,603 ล้านบาท


สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 77,603 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 25,241 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,565 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,057 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.28% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.03%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้
Yield Curve ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากจากวันก่อนหน้า โดยเฉพาะในตราสารระยะยาว ประมาณ 1-7 bps. ตลาดยังคงมีมุมมองบวก ต่อข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ และจีน ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,057 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,057 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,490 ล้านบาท สำหรับยอด Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับลดลง 3,093 ล้านบาท จาก 918,721 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 915,628 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย 17-01-2020 %Change
มูลค่าการซื้อขาย 77,603.27 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1.11 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 1.16 % +0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.28 % +0.03 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 0.00 n/a
พันธบัตรรัฐบาล 22,713.54 +11 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 49,260.98 -10 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 412.54 -94 %
หุ้นกู้เอกชน 2,394.23 +1 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า
ที่มา : ryt9.com