ครึ่งปีแรก คปภ.ถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 27 ราย

 
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ (วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559) สำนักงาน คปภ. ได้ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งได้มีการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนพยานหลักฐานแล้วพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำผิดจริง จนครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะนายทะเบียน อาศัยอำนาจตาม ข้อ 6 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าการประกันชีวิต (วินาศภัย) พ.ศ. 2556 ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมทั้งสิ้น 14 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 1 ราย และบุคคลธรรมดา 13 ราย จึงขอแจ้งให้สาธารณชนทราบดังนี้ นายหน้าประกันวินาศภัย 3 ราย บริษัทไทเกอร์ แคร์ จำกัด นายราชศักดิ์ เกษตรศิลป์ และนายธนาชัย อรรถพร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตจำนวน 11 ราย นายโอภาส ปัญญาดี นายเชิดศักดิ์ คุตรสูตร นางจันทร์ดี จิตรมาตร นางสาวพัชสนันท์ พรจันทร์ นายจิณณวัตร มนทการติวงค์ นางสาวศณิการ เปี่ยมพงษ์ศานต์ นางสาวดวงฤทัย ธรรมวงศ์ นายพีนัฐฏ์ มนอัตระผดุง นางสาวชนกานต์ ศรีสิงห์ นางพรสินี นาคะพงษ์ และนางสาวกันฌ์หยก พรจันทรปิติ (เดิมชื่อนางสาวสุปรียา จันทรโอทาร
ส่วนสาเหตุของการกระทำความผิดของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้ง 14 ราย เกิดขึ้นใน 5 ลักษณะ คือ 1.รับชำระเงินเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอหรือผู้เอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันภัยหรือนำส่งเงินเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย 2.กระทำการทุจริตการสอบโดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตแทนผู้สมัครสอบ 3.ปลอมลายมือชื่อในใบเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย โดยขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยจากรายปีเป็นรายเดือน 4.ได้ยินยอมให้ผู้อื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท และ5.ไม่มีผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างน้อยสองคนที่ผ่านการทดสอบความรู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้ง 14 ราย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคปภ. กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559) สำนักงาน คปภ. มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยไปแล้ว จำนวน 13 ราย ดังนั้นรวม 2 ไตรมาสของปีนี้หรือครึ่งปีแรกของปี 2559 มีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ถูกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจำนวน 27 ราย ในขณะที่ปัจจุบัน (30 มิถุนายน 2559) มีตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจำนวนทั้งสิ้น 507,952 ราย ซึ่งเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพดี จะมีเพียงบางส่วนที่มีการกระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงต้องควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย อย่างมีประสิทธิภาพเข้มงวดและจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัยเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ จากเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186
 
ที่มา : บมจ.มิตรแท้ประกันภัย