บอร์ด คปภ. เห็นชอบหลักการ ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว สร้างมาตรฐานการประกันชีวิต และการขยายเวลาการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2558ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ การแก้ไขเพิ่มเติม การกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานใบรับเงินชั่วคราว และขยายเวลาการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
 
 ในปัจจุบันกระบวนการทำประกันชีวิต เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยกรอกใบคำขอเอาประกันชีวิต พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว จะได้รับใบรับเงินชั่วคราว ซึ่งแต่ละบริษัทประกันชีวิตจะใช้ไม่เหมือนกัน มีทั้งระบุเงื่อนไข และไม่ได้ระบุเงื่อนไขการให้ความคุ้มครอง อีกทั้งกรอบระยะเวลาในการพิจารณารับประกันภัยที่ไม่ชัดเจน เป็นผลทำให้ผู้ขอเอาประกันภัยส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าตนเองได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิตแล้วหรือไม่ มีผลเมื่อใด ส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้ง เรื่องความคุ้มครองในระหว่างการพิจารณารับประกันภัย รวมถึงวันเริ่มต้นให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการวางมาตรฐานการให้บริการของบริษัทประกันชีวิต  และเพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีหลักปฏิบัติ เรื่องการกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณารับประกันภัย รวมทั้งหลักการกำหนดวันเริ่มต้นให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต  บอร์ด คปภ. จึงได้เห็นชอบในหลักการกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานในใบรับเงินชั่วคราวเพิ่มเติมในประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช้และข้อความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2553  ให้ชัดเจน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 
                   - หากเป็นแบบคำขอเอาประกันภัยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ  ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราวจะเริ่มทันที ทั้งนี้ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทประกันชีวิตพิจารณาแล้วไม่สามารถรับประกันภัยได้ และหรือ/ยื่นข้อเสนอใหม่ ทั้งนี้ หากผู้ขอเอาประกันภัยไม่ยอมรับข้อเสนอใหม่ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
 
                  - หากเป็นแบบคำขอเอาประกันภัยที่ต้องตรวจสุขภาพ  ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว จะยังไม่มีผลจนกว่าบริษัทจะพิจารณาตกลงรับประกันภัย โดยบริษัทประกันชีวิตต้องเร่งจัดให้มีการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ทราบผลการพิจารณารับประกันภัยว่ารับหรือไม่รับ กรณีไม่รับต้องแจ้งผู้ขอเอาประกันภัย กรณีที่รับอาจจะรับด้วยข้อเสนอเดิม หรืออาจจะรับด้วยข้อเสนอใหม่ (ถ้ามี)
 
                   ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดนี้ บริษัทต้องพิจารณาออกกรมธรรม์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่บริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันชีวิต พร้อมค่าเบี้ยประกันภัยข้างต้นนั้น ซึ่งไม่รวมระยะเวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยให้ข้อมูลสุขภาพ และเซ็นรับข้อเสนอใหม่ (ถ้ามี)
 
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่  พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตส่งรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านการรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาลได้กำหนดไว้ว่า เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ( ครบกำหนด  3 กุมภาพันธ์ 2559) นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของบอร์ด คปภ. อาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้ตามความจำเป็นแก่กรณี แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งหมด 67 คน มีสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่นายทะเบียนกำหนด เพียง 25 คน สมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาขยายระยะเวลาการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตออกไปอีก 2 ปี เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งอยู่ระหว่างการพัฒนาบุคลากรภายใน หรือสรรหาบุคลากรภายนอกที่มีคุณสมบัติเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย บอร์ด คปภ จึงได้ขยายเวลาการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับเฟลโล ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตมีระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นสมาชิกระดับเฟลโล ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ และมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตในระยะยาว อันจะส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
ที่มา มิตรแท้ประกันภัย