เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1.  สำาหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล เฉพาะรถญี่ปุนนและรถตลาด (รหัส 110), รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320) 
2.  รถที่เป็น Super Car เช่น Porsche , Lotus , Rolls-Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามตารางข้างต้นได้ 
3.  อายุรถไม่เกิน 15 ปี (นับจากปีจดทะเบียน) GA สามารถออกกรมธรรม์ได้ตามปกติ ส่วนรถที่มีอายุเกิน 15 ปี GA สามารถ 
บันทึกเป็น "QT"  และทางหน่วยงานรับประกันภัยจะดำาเนินการพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากการมีอยู่ของอะไหล่ในท้อง 
ตลาดเป็นสำคัญ 
4.  ให้ส่วนลด 500 บาท สำาหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม (ไม่ว่าฝ่ายถูก หรือ ฝ่ายผิด) ในปีที่ผ่านมา สำาหรับทุกแผนย่อย  
ในกลุ่มสินค้า " มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ "
 


kissสนใจสั่งซื้อ Click