กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด
 
กรมธรรม์ประเภท 1 มิตรแท้หนึ่งเดียว เก๋งเล็ก - กลาง 
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
 
มิตรแท้ประเภท 1 มิตรแท้หนึ่งเดียว
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1.กรมธรรม์ประเภท 1
2.สําหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล เฉพาะยีห้อ/รุ่น ตามทีระบุในตารางอัตราเบี้ยฯมิตรแท้หนึ่งเดียว"รถเก๋งเล็ก - เก๋งกลาง"
3.อายุรถไม่เกิน 10 ปี (นับจากปี จดทะเบียน)
4.ทุนประกันภัยทีระบุในตารางกรมธรรม์เป็นไปตามการพิจารณาของฝ่ายรับประกันภัย ที่ 80% ของราคาตลาด สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
(แต่ละช่วงทุนห่างกัน 50,000 บาท) 
5.การให้ส่วนลดประวัติดี
5.1 กรณีลูกค้าจากที่อื่น ไม่มีการพิจารณาส่วนลดประวัติดี ซึ่งลูกค้าจะจายเบี้ยฯ "แรกเข้า"
5.2 กรณีลูกค้าเดิม จะพิจารณาตามประวัติเคลมของรถคันเอาประกนภัยทีเคยทําประกันภัยประเภท 1 กับบ.มิตรแท้ฯ
6.มีทั้งซ่อมอู่และซ่อมห้าง
7.มีค่าเสียหายส่วนแรกสําหรับรถคันเอาประกันภัย สําหรับซ่อมอู่ 4,000 บาท ซ่อมห้าง 5,000 บาท
8.ไม่มีส่วนลดกลุ่ม
 
kissสนใจสั่งซื้อ Click