มิตรแท้ประกันภัย กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
 
กรมธรรม์แบบ 2+ มิตรแท้เพิ่มพูน
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
 
* ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
 
 mittare2plus
 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1.  สำาหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล เฉพาะรถญี่ปุนนและรถตลาด (รหัส 110), รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
2.  รถที่เป็น Super Car เช่น Porsche , Lotus , Rolls-Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามตารางข้างต้นได้
3.  อายุรถไม่เกิน 15 ปี (นับจากปีจดทะเบียน) GA สามารถออกกรมธรรม์ได้ตามปกติ ส่วนรถที่มีอายุเกิน 15 ปี GA สามารถ
บันทึกเป็น "QT"  และทางหน่วยงานรับประกันภัยจะดำาเนินการพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากการมีอยู่ของอะไหล่ในท้อง
ตลาดเป็นสำคัญ
4.  ให้ส่วนลด 500 บาท สำาหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม (ไม่ว่าฝ่ายถูก หรือ ฝ่ายผิด) ในปีที่ผ่านมา สำาหรับทุกแผนย่อย
ในกลุ่มสินค้า " มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ "
 
 
kissสนใจสั่งซื้อ Click