สมัครอบรม/สอบ ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2554

 
ขั้นตอนการสมัครอบรม/สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย
งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2554
 
1.การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 3 ถึง วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 โดยบริษัทนำส่งข้อมูลผู้สมัครอบรม / สอบที่ www.oic.or.th (ขอรับ username/password ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป
ที่ฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต โทร. 02-515-3999 ต่อ 1119)
 
 
2.การชำระค่าธรรมเนียม
อบรมและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย
รายละ 1,199.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
 
2.1 ชำระค่าธรรมเนียมที่การเงิน สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก)
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18ถึง วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายในนาม
สวัสดิการ สำนักงาน คปภ.
 
 
3.วันอบรม / วันสอบ
ตัวแทนประกันชีวิต วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 ตัวแทนประกันวินาศภัย วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554
ณ ห้องอบรม/สัมมนา อาคารชาร์เลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 
 
4.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม / การสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม / สอบ / เลขประจำตัวสอบ ที่ www.oic.or.th
ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 (เนื่องจากมีที่นั่งจำนวนจำกัด การระบุเรียงลำดับก่อนหลังหรือ
เลขประจำตัวสอบจะนับจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียม)
 
*** ผู้สมัครสอบจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย ***
 
 
กรณีมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ :
ลัดดาวัลย์ บัวบาน, ปราณี เสนาผัน, ธนัท กุมสันเทียะ