คปภ.หนุนอีเคลมจ่ายสินไหมใน 7 วัน

 
 
นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ.ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สมาคมประกันวินาศภัย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อมอบรางวัลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิกู้ชีพและกู้ภัยที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอี เคลม ซิทเต็ม ซึ่งที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุตามการคุ้มครองของ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ทำให้ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เพราะระบบดังกล่าวจะดูแลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าสินไหมและยังลดระยะเวลาการจ่ายสินไหมทดแทนจาก 15 วัน เหลือไม่เกิน 7 วัน และในอนาคตจะเหลือเพียง 1-2 วันเท่านั้น
ทั้งนี้ การที่ สปสช.ร่วมกับระบบอีเคลมครั้งนี้จะช่วยให้ได้รับทราบระบบข้อมูลของผู้ประสบภัย รวมถึงการใช้สิทธิ์ของผู้ประสบภัยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบอีเคลม โดยปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยใช้ระบบดังกล่าว 37 บริษัท และมีสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนกว่า 2,076 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยกว่า 1,762 หน่วยงาน เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานร่วมมือกันโดยสามารถเคลมค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ คปภ.จะมีการชี้แจงทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องอัตราความคุ้มครอง เบี้ยประกัน โดยเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยของกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ยังต่ำและมีจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุจากถนนกว่าร้อยละ 80 มาจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ส่วนที่เหลือเป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์ ซึ่งตามอัตราส่วนการเพิ่มเบี้ยประกัน และส่งเงินคุ้มครองให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันเบี้ยประกันอยู่ที่ 300 บาท อาจจะเพิ่มเป็น 400 บาท เพื่อชดเชยในส่วนที่กลุ่มรถยนต์แบกรับเบี้ยประกัน 600 บาท แต่ความคุ้มครองไม่สูงมาก จึงจะปรับเพิ่มการคุ้มครองในส่วนของประกันภัยรถยนต์ ดังนั้นจึงเชื่อว่าความร่วมมือผ่านระบบอีเคลมจะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วมากขึ้น
 
ที่มา : มิตรแท้ประกันภัย