1.) วันที่ เวลา ถึงที่กำหนดในสัญญา
 
2.) บริษัทเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์
บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย 30 วันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งให้บริษัททราบ โดยกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยจะหักเบี้ยประกัน  ออกตามส่วนที่มีผลการคุ้มครอง
 
3.)ผู้เอาประกันเป็นคนบอกเลิกกรมธรรม์
ผู้เอาประกันจะบอกเลิกกรมธรรม์ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบ โดยลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีผลให้กรมธรรมนี้เป็นที่สิ้นสุดลง
 
*** ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุตามเงื่อนไขในเอกสารสัญญา***
 
 
mailอัตราคืนเบี้ยประกันภัย
 
จำนวนวันประกันภัย ร้อยละเบี้ยประกันภัย เต็มปี
1-9 72
10-19 68
20-29 65
30-39 63
40-49 61
50-59 59
60-69 56
70-79 54
80-89 52
90-99 50
100-109 48
110-119 46
120-129 44
130-139 41
140-149 39
150-159 37
160-169 35
170-179 32
180-189 30
190-199 29
200-209 27
210-219 25
220-229 23
230-239 22
240-249 20
250-259 18
260-269 16
270-279 15
280-289 13
290-299 12
300-309 10
310-319 8
320-329 6
330-339 4
340-349 3
350-359 1
360-366 0