ระบบสั่งซื้อประกันภัย - ออนไลน์

 
ประเภท

ผู้เอาประกันภัย
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยูสำหรับจัดส่งเอกสาร
โทรศัพท์
E-Mail
เวลาเริ่มคุ้มครอง
วันที่ เดือน ปี
ชื่อรถยนต์ / รุ่น
เลขทะเบียน
จังหวัด
แนบไฟล์ สำเนาทะเบียนรถ: ***ต้องใช้***

ตัวอย่าง แนบไฟล์ สำเนาจดทะเบียนรถ

แนบสำเนาบัตรประชาชน : ***ต้องใช้***

หมายเหตุ รายละเอียดตาม link

กรุณาใส่รหัสภาพ

  

หมายเหต
การระบุวันที่คุ้มครองต้องระบุการคุ้มครองไปข้างหน้า อย่างน้อย 1 วัน
นับตั้งแต่แสดงหลักฐานการโอนเงินแล้วเสร็จ ไม่มีผล กับการคุ้มครองย้อนหลัง
   
  "ขอขอบคุณค่ะ"
   
 
นโยบาย www.mittare-online.com
- www.mittare-online.com ไม่มีนโยบายขายประกันทางโทรศัพท์
- www.mittare-online.com ไม่มีนโยบายเสนอขายประกันทางโทรศัพท์ หรือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บเงินกับลูกค้า
- หากท่านได้รับการเสนอขายประกันทางโทรศัพท์ สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า ไม่ใช่การกระทำของ www.mittare-online.com
- หากต้องการสั่งซื้อทางหน้าเว็บ www.mittare-online.com เท่านั้น